บุคลากรสถานี

บุคลากรตามโครงสร้างสถานีวิทยุ สังกัดงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

น.ส.ธัญชนก สีหาพล
นักจัดรายการ / ฝ่ายกิจการพิเศษ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน
นักจัดรายการ / ฝ่ายข่าว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. พวงพยอม เสนาวารี
นักจัดรายการ / ธุรการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ประภาพร ขุนนา
นักจัดรายการ / ฝ่ายการตลาด , การเงิน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
นายวีระยุทธ แสนสุข
นักจัดรายการ / ฝ่ายสารสนเทศ ,ไอที
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
นายสาธิต หาญยุทธ
นักจัดรายการ / ฝ่ายพัสดุ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
นายอนุพงษ์ อินทจักร
ช่างเทคนิค

บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร (สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

    

 

บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่ (สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

       

1,174 total views, 3 views today