ผู้บริหารสถานี

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช
อธิการบดี
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
รองอธิการบดี / ประธานบอร์ด
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางปราณี พันธ์วุฒิ
ผู้อำนวยการกองกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
หัวหน้าสถานีวิทยุ

726 total views, 3 views today