งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
  – การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืนห้อง 2204 อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  – ทิศทางการปรับตัวของสถาบันการเงินชุมชนไทยยุคใหม่ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืนห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ อาคารยรรยง สิทธิชัย
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – ประกวดแข่งขัน “ไก่แจ้สวยงาม”โดมแผ่พืชน์
ตลอดทั้งวัน – ประกวดไก่พื้นเมืองโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – การแข่งขันรำวงย้อนยุค 
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร 
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
เวลา 09.00-12.00 น. – การเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเป็นแหล่งอาหารในเขตภาคเหนือตอนบนห้อง FT 1101  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
  – การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืนห้อง 2204 อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
ตลอดทั้งวัน – ประกวดแข่งขัน “ไก่แจ้สวยงาม”โดมแผ่พืชน์
ตลอดทั้งวัน – ประกวดไก่พื้นเมืองโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง 
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
เวลา 09.00 -14.00 น. – การเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จากรากฐานทางสังคม สู่ไทยแลนด์ 4.0ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – การประกวดปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – กิจกรรมโคมไฟลอดห่วง 
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
เวลา 08.30-16.30 น – การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัยกรรมศาสตร์ฯ
  – การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AAUN)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
   
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
เวลา 09.00-16.00 น. – การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยการอาหารกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรพื้นถิ่น Gastronomy Tourism for Value Added in Local Agri Productห้องประชุม 422 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
  – การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AAUN)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
   
   
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
  – การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AAUN)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
  – ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียวศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง 
   
   
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
  – การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AAUN)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
  – ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียวศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – การแข่งขันยิงก๋งพื้นบ้าน (ยิงหนังสติ๊ก) 
   
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
  – การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (AAUN)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
  – ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียวศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงามโดมแผ่พืชน์
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – การแข่งขันยิงก๋งพื้นบ้าน (ยิงหนังสติ๊ก) 
   
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

เวลากิจกรรมสถานที่
 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา 
  – ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียวศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ตลอดทั้งวัน  – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCHสนามวังซ้าย
   
 การประกวด 
ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับรอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย
   
 การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) 
เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุลานจตุรัสนานาชาติ
เวลา 20.00  -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงสนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ
  – กิจกรรมรำวงย้อนยุคคณะยาใจ 
   
ตลอดทั้งวันแปลงสาธิตสาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ
   
   
ตลอดทั้งวันนิทรรศการ 
 นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตอาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย
  – นิทรรศการหลักสูตร 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น 
  – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น 
 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 
  – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  – โครงการ Innovation Hub 
  – นิทรรศการบริการวิชาการ 
  – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 นิทรรศจากจากเครือข่าย 
 ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต 
  – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  – ฐานเรียนรู้พืชผัก 
  – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 
  – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
  – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ 
  – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง 
  – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร 
   
   

ติดต่อจองบูทขายสินค้า

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร 053-875690-2 แฟกซ์ 053-875693

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี (ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873333

เร็วๆนี้