โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการเขียนเรียงความ

 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. กลุ่มศึกษาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ในการรับผิดชอบของ ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา และ อ.ศศิมินตรา บุญรักษา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการเขียนเรียงความ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการนำเสนองาน การทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว 

 

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

1,407 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com