มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่อง “การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ ภายในศูนย์พัฒนาพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่อง “การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ ภายในศูนย์พัฒนาพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย” ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซากับหน่อไม้ฝรั่ง พืชผักกลุ่มพริกชนิดต่างๆ เช่น พริกจินดา พริกปู่เมธ พริกอัคนีพิโรธ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พืชตระกูลถั่วต่างๆ ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ทำให้ความเป็นกรด-ด่างของดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.5-7.3 โดยระดับปริมาณฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินสูงขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับผลวิเคราะห์ในข่วง 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ทำให้ต้นกล้าผักสลัดแข็งแรง เกิดโรคใบจุดลดลง และปล่อยธาตุอาหารได้ดีขึ้น

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

744 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com