ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม  ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ  ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 32 ท่าน แบ่งเป็น

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

 1. นายสุเทพ นันทะชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 2. รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่

 1. นายศรศักดิ์ สุเทพ ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ ช 3 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
 1. นางวิภาพร บุญเรือง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 สังกัดงานบริหารและธุรการสำนักงานเลขานุการ  คณะผลิตกรรมการเกษตร
 1. นางไพรรินทร์ กองจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษีณอายุราชการ  จำนวน 24  ท่าน ได้แก่

 1. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี
 2. นางศรีอนงค์ ใคร้มา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดงานงบประมาณและการเงิน  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
 3. นายโครงศิลป์ สิงตะนะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานการกีฬากองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 4. นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
 5. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร  ตำแหน่งบริหาร  รองอธิการบดี
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งบริหาร คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
 7. อาจารย์ ดร.เศรษฐา ศิริพินทุ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 8. นายปริญญา สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้บริหาร-เลขานุการคณะ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งบริหาร เลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร
 9. นางปุณญศิภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร  
 10. นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สังกัดงานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
 11. นางสมบูรณ์ คันธรส ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
 12. นายศรศักดิ์ เรือนแปง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
 13. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 15. นางพวงเพ็ญ ถี่ถ้วน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์   
 16. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดี
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 20. นางรัชนี ตระกูลวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ   
 21. อาจารย์ ดร.ชัยวัชน์  หน่อรัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์  
 22. นางปรัญญินี พงษ์พานิช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 23. นางสาวเขมิกา วิริยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 24. นางสุพัตรา ทองไทย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน สังกัดกลุ่มภารกิจ จดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด

พนักงานราชการเกษียณอายุราชการ  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นางศศิธร แก้ววันดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 2. นางสุพรรณี สถา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี
 3. พันตำรวจโท ดร.พัชรพงษ์ อัครเมธากุล ตำแหน่ง นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

สำหรับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการแสดงชุดพิเศษ และการนำเสนอประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีกล่าวขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัดร่วมแสดงมุทิตาจิต ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 09.00 น. – ลงทะเบียนรับหนังสือที่ระลึก

เวลา 09.30 น. – ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา 09.45 น. – พิธีกรแจ้งกำหนดการ

เวลา 09.50 น. – ชมการแสดง จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เวลา 10.00 น. – นำเสนอ Presentation ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุ

เวลา 10.10 น. – รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) กล่าวรายงาน

เวลา 10.20 น. – อธิการบดีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ

เวลา 11.20 น. – อธิการบดีกล่าวขอบคุณและอวยพรผู้เกษียณอายุ

เวลา 11.30 น. – ผู้แทนผู้เกษียณอายุกล่าวแสดงความรู้สึก (อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์)

เวลา 11.45 น. – บันทึกภาพร่วมกัน

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00 น. – เสร็จพิธี

ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ร่วมระลึกถึงคนแม่โจ้ ผู้เสียสละและสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินแม่โจ้  ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ :-    

1. หน่วยงานต่างๆ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ก่อนหรือหลังพิธีการตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานมอบของที่ระลึกในห้องพิธีการ เมื่อหลังเสร็จ พิธีแล้ว

2. การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์  เกษียณอายุราชการ

1,779 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com