คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาชีพ และสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ เป็นพิธีไหว้ครูทางศิลปะ ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ทางคณะฯ ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะ จึงได้มีการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพให้นักศึกษาของคณะฯ ให้เป็นช่างศิลป์โดยแท้ สร้างขวัญกำลังกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ รวมถึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย”

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  นอกจากนั้นยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศรัทธาและความสำคัญของการครอบครูช่าง” โดย อาจารย์  ดร.พรศิลป์  รัตนชูเดช  เป็นวิทยากร  

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่  9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5387 5350

art2561pdf

1,670 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com