มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครูรำลึกคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องอาจารย์ตัวอย่างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครู อาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชา ความรู้ เป็นปูชนียบุคคลที่เหล่าลูกศิษย์ควรให้ความเคารพ บูชา กตัญญู กตเวที พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู บูรพาจารย์ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ได้แสดงออกถึงความกตัญญู รับฟังโอวาทคำสอนจากอาจารย์

พิธีไหว้ครูครั้งแรกของ”แม่โจ้” จัดขึ้นในวันเปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนฝึกหัดครูประถามกสิกรรมประจำภาคเหนือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2477 มีพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้เชิญข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

พิธีไหว้ครูยังคงจัดต่อเนื่องเรื่อยมาทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งยังได้มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยได้มีการวางพานดอกไม้  คารวะ อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก โดยได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี จากนั้นจะเป็นพิธีมอบโล่ อาจารย์ตัวอย่าง และพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

—————————————————————————————————————–

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศยกย่องอาจารย์ตัวอย่างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ดังต่อไปนี้

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์  สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย
อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ สังกัด คณะศิลปศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์  สังกัด สำนักหอสมุด

พนักงานราชการดีเด่น
สิบตรีสมจิตร์ พรหมมา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร

ผู้บันทึก / ลงข่าว   นายวีระยุทธ แสนสุข  นักประชาสัมพันธ์
ข้อมูล / แหล่งที่มา   –

 

 

699 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com