มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่น โดยผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560 มีดังนี้

1. ด้านงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาการท่องเที่ยว
2. ด้านการเรียนการสอน อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์รายวิชาด้านเคมี
3. ด้านบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

3,241 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com