มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมพิธีลงนาม (MOU) ด้านแหล่งเรียนรู้และความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชุมพร

อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมลงนาม (MOU) ด้านแหล่งเรียนรู้และความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ จัดโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ร้านอาหารพริกหอม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

1,548 total views, 6 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com