สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ในวันอาทิตย์ที่ 18 และวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,019 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 191 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี)  จำนวน  3,828 ราย 

ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  6  ราย  ดังนี้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 

พลเอก ธีรเดช มีเพียร   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด 

นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล  (แม่โจ้ รุ่น 54) เจ้าของกิจการสมเกียรติการเกษตร, ฉัตรกมลฟาร์ม ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  เครือเบทาโกร

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) CEO

เครือเจริญโภคภัณฑ์

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์  จำกัด

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายปิยะ โรจนเพียรสถิต รองประธานบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

นายสุรชัย ศิริจรรยา (แม่โจ้ รุ่น 49) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่เนื้อ ภาคเหนือ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม (แม่โจ้ รุ่น 34)  ข้าราชการเกษียณอายุ (นักวิจัยและพัฒนาพืชสวน)

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย 

นายสุทัศน์ บุญมาภิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

นายสุรศักดิ์ จโนภาษ (แม่โจ้ รุ่น 37) ผู้จัดการบริษัท สามปอยดง, ผู้จัดการบริษัท สวนผักเชียงใหม่

 • เทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  2560 จำนวน  6 ราย 

 • นายสุรพันธ์ เด็ดขาด         ศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่นที่ 33 อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • นายนิกร กิจการค้า           ศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่นที่ 36  เจ้าของและผู้จัดการ สวนเกษตรแม่นาง  ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย
 • นายจำรอง ดาวเรือง         ศิษย์เก่าแม่โจ้   รุ่นที่ 47  ผู้อำนวยการระดับสูงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • นายบรรจง สมบูรณ์ชัย      ศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่นที่ 50  อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ก่อตั้งอาสาสมัครหมอต้นไม้ จังหวัดเชียงใหม่
 • นายพิบูล โพธิ์ศรี              ศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่นที่ 54 เจ้าของกิจการพิบูลฟาร์ม  ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี
 • นางสาววินิตรา ลีละพัฒนา  ศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่นที่  69  อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว 

2,309 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com