มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม  ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ   ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 29 ท่าน แบ่งเป็น

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

 1. อาจารย์ดำเกิง ชำนาญค้า     ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 6. นางสาวนนทลี หวังเทอดเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  จำนวน 6 ท่าน  ได้แก่

 1. นายสุนันท์ เต๋จ๊ะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 2
  สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
 2. นางสุรีย์ อภิไชย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 2 สังกัดฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 1. นายบุญศรี ปัญญาขันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 1  สังกัดฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 2. นายประพัฒน์ กุณากา ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 3 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

5. นายพิเชษฐ์ ธรรมมา ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 3 สังกัดงานบริหารและธุรการ   สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

 1. นางสาวศรีพรรณ พรหมมา ตำแหน่ง แม่บ้าน ระดับ บ 2 สังกัดงานบริหารและธุรการ  สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร

 พนักงานมหาวิทยาลัยเกษีณอายุราชการ  จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งบริหาร  คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 3. รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ตำแหน่งบริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 1. นายภยัพ ปามา ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย  สำนักงานคณบดี   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. อาจารย์ ดร.วันชาติ นภาศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 2. นายเผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ  สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. รองศาสตราจารย์นภาพร เมฆขยาย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สังกัดคณะวิศวกรรมและ-อุตสาหกรรมเกษตร
 5. นางเบญจวรรณ สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ  สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
 1. นายประเสริฐ ใจเมคา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งบริหาร ประธานสภาคณาจารย์
 1. นางแพรวพรรณ กลัดกลีบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มภารกิจ  ระบบและข่ายงานสารนิเทศ สำนักหอสมุด
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 2. นายอัศวิน ธรรมตา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารและธุรการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 1. นายประเสริฐ ประดิษฐวนิช ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

พนักงานราชการเกษียณอายุราชการ  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

 1. นายกุลพงศ์ กันทคำ  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ   สำนักงานเลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร
 1. นางอมรรัตน์ อาษากิจ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดกลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ สำนักหอสมุด

สำหรับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการแสดงชุดพิเศษ และการนำเสนอประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีกล่าวขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัดร่วมแสดงมุทิตาจิต ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 09.00  น.  ลงทะเบียนรับหนังสือที่ระลึก

เวลา 09.30  น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา 09.45  น.  พิธีกรแจ้งกำหนดการ

เวลา 09.50  น. ชมการแสดง จาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เวลา 09.55  น.  นำเสนอ Presentation ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ

เวลา 10.00  น. รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์) กล่าวรายงาน

เวลา 10.10  น. อธิการบดีกล่าวขอบคุณและอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ

เวลา 10.30  น. อธิการบดีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณและภาพที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

เวลา 11.00  น. บันทึกภาพร่วมกัน

เวลา 11.15  น.  ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เอี้ยงกุญชร)

เวลา 12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00  น.  เสร็จพิธี

ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ร่วมระลึกถึงคนแม่โจ้ ผู้เสียสละและสร่างคุณูปการแก่แผ่นดินแม่โจ้  ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ :-      1. การแต่งกายชุดพื้นเมืองสีสุภาพ และติดโบว์แสดงความอาลัย รัชกาลที่ 9

2. หน่วยงานต่างๆ สามารถมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ก่อนหรือหลังพิธีการตามอัธยาศัย

ทั้งนี้  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานมอบของที่ระลึกในห้องพิธี เมื่อหลังเสร็จพิธีการแล้วเท่านั้น

 

1,983 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com