ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการปลูกเมล่อน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมล่อนไทยที่ยั่งยืนฟรี

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการปลูกเมล่อน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในวันที่
8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.จาก คุณมงคล ธราดลธนสาร (ครูบอล) ศิษย์เก่าพืชผักรุ่นที่ 24 แม่โจ้รุ่นที่ 66 เรื่อง ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมล่อนไทยที่ยั่งยืน ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยในการฟังบรรยายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรี! 

1,715 total views, 6 views today